VŘ na strážníka městské policie

Město Bakov nad Jizerou prodlužuje lhůtu VŘ č. 13/2015 na strážníka městské policie do 19. 2. 2016.

Místo výkonu práce:  Bakov nad Jizerou a jeho místní části

Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů – platová tř. č. 8

Předpokládaný termín nástupu: dohodou

Doba trvání pracovního poměru: neurčitá

Předpoklady pro přijetí:

 • státní občanství České republiky,
 • věk nad 21 let,
 • znalost jednacího jazyka,
 • zdravotní způsobilost
 • bezúhonnost, spolehlivost a dobrá schopnost komunikace,
 • min. střední vzdělání s maturitní zkouškou,

Požadavky zaměstnavatele:

 • znalost práce na PC,
 • řidičský průkaz skupiny B nutný, skupiny A - výhodou,
 • zbrojní průkaz skupiny D, E - výhodou,
 • platné osvědčení pro výkon povolání strážníka - výhodou.

Uchazeč podá písemnou přihlášku s prohlášením, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu, telefonní kontakt
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:
  Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení  dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování a uchování.
 • datum a podpis.

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:

 • životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
 • dovednostech (strukturovaný životopis)
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • čestné prohlášení o spolehlivosti dle § 4a a § 4b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
 • doklad lékaře o zdravotní způsobilosti

Nepovinné:

 • kopii dokladu o složení zkoušky odborné způsobilosti
 • kopii zbrojního průkazu
 • kopie dokladů ostatních školení a kurzů spojených s povoláním strážníka

4. Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášku s přílohami včetně telefonického kontaktu doručte nejpozději do 19.2.2016 buď osobně na podatelnu Městského úřadu Bakov nad Jizerou, Mírové nám. 208 (do 12:00 hod.) nebo poštou na adresu:

Městský úřad Bakov nad Jizerou
tajemnice
Mírové nám. 208
294 01 Bakov nad Jizerou

Uzavřenou obálku označte heslem „Výběrové řízení č. 13/2015“.

Případné dotazy zodpoví vedoucí Městského úřadu Bakov nad Jizerou Mgr. Lenka Koucká (tel.č.725 052 799) nebo ředitel Městské policie Bakov nad Jizerou Aleš Konývka (tel. č. 602 749 734).

Po vyhodnocení zaslaných přihlášek může být rozhodnuto o osobním pohovoru s oslovenými uchazeči. Po skončení výběrového řízení budou uchazečům poskytnuté písemné materiály k výběrovému řízení vráceny.

Lenka Koucká
tajemnice MěÚ

load