Opravné prostředky

Opravné prostředky

Proti rozhodnutím vydaným městským úřadem ve správním řízení lze podat odvolání. Odvolání se podává do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí a to písemně poštou na adresu:

Městský úřadu Bakov nad Jizerou
Mírové náměstí 208
294 01 Bakov nad Jizerou

nebo přímo na podatelně úřadu.

O odvolání rozhoduje nadřízený orgán, který je specifikován v poučení o odvolání uvedeném v závěru rozhodnutí. Zde je uvedena i lhůta pro podání odvolání.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Z odvolání musí být patrno kdo je činí a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, zašle stejnopis podaného odvolání všem účastníkům, kteří se mohli proti rozhodnutí odvolat, a vyzve je, aby se k němu v přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než 5 dnů, vyjádřili. Podle okolností dále doplní řízení.

Fyzická osoba uvede v odvolání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, zašle podané odvolání odvolacímu orgánu společně s příslušnými náležitostmi ve lhůtě stanovené právními předpisy. Odvolacím orgánem MěÚ Bakov nad Jizerou je Krajský úřad Středočeského kraje.

Postup odvolacího řízení řeší § 81 - 93 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

9.11.2012 16:15:55 | přečteno 3815x | magdalena.bulirova
load