Příjem žádostí a dalších podání

příjem žádostí

Podmínky podání upravuje ustanovení  § 37 odst. 4 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:

Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu.


Informace zveřejňované městem Bakov nad Jizerou na základě ustanovení § 2 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších přepisů

  • Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Městský úřad Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

  • Elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty

info@bakovnj.cz

  • Identifikátor datové schránky

 6xqbfks

  • Další datové formáty přijímaných dokumentů:

DOC a DOCX (Microsoft Word), XLS a XLSX (Microsoft Excel), RTF (Rich Text Formát), TXT (prostý text), PDF (Adobe), ODT (Open Document), ODS (Open Document), FO a ZFO (602XML Form), HTM, HTML, MHT, GIF, JPG, PNG. TIF (obrázky), ZIP nebo RAR (kompresní formát).

  • Přenosné technické nosiče dat, na kterých se přijímají dokumenty v digitální podobě:

CD­ROM, DVD-ROM, USB flash disk. Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání s přílohami.

  • Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód nebo chybný formát, není zpracována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

  • V případě, že je dodaný dokument neúplný nebo poškozený tak, že jeho obsah nelze identifikovat a současně z něj nelze určit, kdo ho odeslal, považuje se dokument za nedoručený. Pokud obsah dodaného dokumentu nelze identifikovat, avšak lze určit jeho odesílatele a jeho kontaktní údaje, vyrozumí pracovník podatelny odesílatele o zjištěné vadě dokumentu. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, dokument se dále nezpracovává.

9.11.2012 16:07:04 | přečteno 10759x | magdalena.bulirova
load