Tajemnice

Štučková Jiřina, Bc, obrázek se otevře v novém okněBc. Jiřina Štučková

do funkce jmenována 01.05.2018

Kontakt:

Tajemník městského úřadu je odpovědný za plnění úkolů městského úřadu v samostatné i přenesené působnosti starostovi obce.

Tajemník zejména:

 • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů vůči zaměstnancům zařazených v MěÚ
 • uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci zařazenými v MěÚ
 • stanoví podle zvláštních předpisů platy všem zaměstnancům obce zařazených v MěÚ
 • stanoví náplně práce jednotlivých zaměstnanců úřadu a  sleduje odbornou úroveň zaměstnanců
 • řídí a kontroluje činnost jednotlivých odborů úřadu, právníka města a projektového pracovníka
 • na základě rozhodnutí zastupitelstva řídí a kontroluje organizační složku města - městskou knihovnu
 • vydává spisový, skartační, pracovní řád úřadu a další vnitřní předpisy nutné k zajištění chodu úřadu
 • zajišťuje a plní úkoly vyplývající ze zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC
 • přiměřenou a zákonnou formou podává informace občanům a zástupcům sdělovacích prostředků o činnosti MěÚ
 • zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě nebo zvláštnímu orgánu obce
 • zúčastňuje se zasedání rady a zastupitelstva města s hlasem poradním
 • plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou

Tajemník nesmí vykonávat funkce v politických stranách a politických hnutích.


12.11.2012 14:34:22 - aktualizováno 3.5.2018 11:02:01 | přečteno 7419x | magdalena.bulirova
load