Městská policie

Služební vozidlo MP

Zřízení Městské policie v Bakově nad Jizerou bylo schváleno usnesením zastupitelstva města č. 40 ze dne 15.3.2006.

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon č. 553/1991 Sb., o Obecní policii nebo zvláštní zákon.

Každý má právo obracet se na strážníka městské policie se žádostí o pomoc; strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.

Při plnění svých úkolů spolupracuje městská policie s Policií České republiky.
Městskou policii řídí starosta města.


 • Kontakt:

Městská police Bakov nad Jizerou
Mírové náměstí 12
294 01 Bakov nad Jizerou
tel. 724 933 100
e-mail policie@bakovnj.cz

 • Ředitel:
Aleš Konývka
tel. 602 749 734
konyvka@bakovnj.cz

 • Strážníci:
Jaroslav Čermák
Michal Košek
Miloš Kredba

Přehled nejdůležitějších právních předpisů:

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
 • ikona souboru ikona souboruOZV města Bakova nad Jizerou č. 6/2006 o městské policii
 • Zákon 553/1991 Sb., o obecní policii
 • Zákon 111/1994 Sb. o silniční dopravě
 • Zákon 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • Zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • Zákon 119/2002 Sb. o zbraních a střelivu
 • Vyhláška  294/2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
 • Zákon 186/2016 Sb. o hazardních hrách
 • Zákon 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon 251/2016 Sb. o některých přestupcích
 • Zákon 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • Zákon 186/2016 Sb. o hazardních hrách
load