Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2017

MP

V průběhu roku 2017 byla Městská policie v Bakově nad Jizerou oslabena o jednoho strážníka, který na vlastní žádost ukončil pracovní poměr. Od měsíce června tak naše město neustále shání a poptává nového strážníka. Tato nabídka platí stále a zatím se nedaří „posilu“ do našich řad získat.

Naopak se podařilo k měsíci červnu posílit řady důležitých pomocníků, a to asistentů na přechodech pro chodce. K našim stávajícím „přechodářům“ paní Kratochvílové (Mírové náměstí) a panu Kyselovi (základní škola a školka), přibyl i pan Kaucký z Malé Bělé, který slouží na přechodu v Boleslavské ulici u Galaxie.

V roce 2017 bylo v PC programu Derik strážníky zaznamenáno celkem 1. 234 událostí.

Z tohoto počtu záznamů provedu pouze výčet událostí nejdůležitějších.

V průběhu roku 2017 (od 1. 7. 2017) došlo ke změně legislativy a tak přestupky dříve řešené domluvou, jsou nyní řešeny napomenutím příkazem na místě a blokové pokuty pokutami příkazem na místě.

V oblasti dopravy bylo v uplynulém roce strážníky řešeno celkem 363 přestupků, z nichž bylo 234 přestupků řešeno blokovými pokutami v celkové výši 57. 600, -Kč. Domluvou nebo napomenutím bylo řešeno 61 přestupků a zbývajících 68 bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu Magistrátu města Mladá Boleslav. Na špatně parkující vozidla bylo strážníky vypsáno celkem 265 předvolánek pro nepřítomného řidiče.

V rámci parkování vozidel a dodržování zákazových značek bylo řešeno 319 přestupků, z nichž 206 bylo řešeno blokovými pokutami ve výši 39. 600, -Kč, 61 domluvou nebo napomenutím a 52 bylo oznámeno správnímu orgánu.

Při dopravně bezpečnostních akcích – radarovém měření, bylo strážníky řešeno 44 přestupků, z nichž na místě 28 řidičů zaplatilo blokové pokuty v celkové výši 18. 000,- Kč a 16 přestupků bylo postoupeno příslušnému správnímu orgánu.

V souvislosti s dopravou řešili strážníci ve 36 případech závadu na komunikaci, ať překážku (spadlé stromy, kamení) tak poškozené dopravní značení nebo poškozenou vozovku. Ve 30 případech byla závada oznámena příslušnému pracovníku městského úřadu, kde bylo učiněno další opatření, v ostatních 5 případech strážníci překážku vlastními silami z vozovky odstranili nebo spadlé či otočené dopravní značení uvedli do původní polohy a jednou předali záležitost SDH.

Osmkrát strážníci zjistili na území města dopravní nehodu, kterou ve čtyřech případech předávali DI PČR.

V průběhu roku řešili strážníci 4 přestupky proti obecně závazným předpisům obce, kdy byla dvakrát udělena domluva a dva přestupky byly oznámeny správnímu orgánu.

Na úseku veřejného pořádku strážníci v 5 oznámeních řešili problematiku občanského soužití, kdy přestupek sami neřešili, ale účastníky sporu poučili o dalším možném řešení.

Při kontrolní činnosti zjistili 5 nepovolených – černých skládek, které byly odstraněny pracovníky technické čety městského úřadu.

Dvakrát bylo strážníky zjištěno nefunkční veřejné osvětlení, které bylo oznámeno odpovědnému pracovníkovi města, který zajistil opravu.

V průběhu roku se strážníci potýkali na ulici se dvěma opilci, pomohli osobě vyššího věku při doprovodu do místa bydliště a dvakrát byl k poraněnému muži strážníky přivolán lékař RZS.

Asistenci na žádost HZS prováděli strážníci ve dvou případech a na žádost Policie ČR provedli 20 výjezdů k prověření skutečného stavu věci.

Při kontrolní činnosti a na oznámení občanů byl 2x proveden výjezd k nálezu použité injekční stříkačky. Nalezeno a sebráno strážníky bylo celkem 5 ks injekčních stříkaček a 4 ks kontaminovaného materiálu. Vše bylo předáno k likvidaci terénním pracovníkům sdružení Semiramis, se kterými strážníci spolupracují.

V současné době se na katastrálním území města Bakova zdržují čtyři osoby bez domova. Jeden bezdomovec se pohybuje a přespává u svých přátel a tři bezdomovci (2 muži a 1 žena) jsou od roku 2012 ubytováni sice na soukromém, ale volně přístupném pozemku, kde jsou strážníky pravidelně kontrolováni.

K běžné práci strážníků patří i odchyty toulavých zvířat. Na takovéto oznámení vyjížděli strážníci v 82 případech. Z tohoto počtu se 58 záležitostí týkalo odchytu psů. 32 psů bylo po odchytu vráceno zpět majiteli, 2 psi byli umístěni u majitele náhradního, v 7 případech bylo 8 psů umístěno v útulku v Lysé nad Labem a v 17 případech se psa buď nepodařilo odchytit, nebo se na místě již nenacházel.

Strážníci přijali i 24 oznámení, která se týkala volně žijících zvířat. V některém případě se zvíře nenalezlo nebo bylo strážníky z prostor města vyhnáno. V případě, že se jednalo o zvíře uhynulé, byl o úhynu informován příslušný myslivecký spolek, který zajistil odstranění uhynulých zvířat.

V měsíci lednu se strážníci aktivně účastnili na mimořádné události při poruše dodávky plynu, kdy v sobotu 7. ledna spadla teplota na -18°C a v 5 hodin ráno došlo k přerušení dodávky plynu. Dotčeno bylo v Bakově nad Jizerou asi 1400 domácností. Strážníci po celou dobu až do večerních hodin spolupracovali s krizovým štábem i pracovníky innogy RWE a dobrovolnými hasiči.

V měsíci únoru (23. - 24. 2.) a měsíci říjnu (30. 10.) pak strážníci prováděli preventivně bezpečnostní opatření v souvislosti se zvýšením hladiny řeky Jizery, kdy došlo po vyhlášení II. stupně povodňové aktivity k zaplavení a následnému uzavření komunikace na Malou Bělou.

Během své kontrolní činnosti se strážníci zabývali dohledem v okolí školských zařízení, sportovních a rekreačních zařízení, při konání veřejných společenských akcí strážníci dohlíželi na dodržování zásad veřejného pořádku, asistovali při usměrnění dopravy v okolí souvisejících uzávěr, aktivně se podíleli na strojním čištění města.

V rámci preventivní činnosti strážníci besedovali s dětmi v družině základní školy a účastnili se ukázek při konání dětských dnů v rámci Bakova i okolních spádových obcí.

V rámci spolupráce s městským úřadem strážníci zajišťovali ve 237 případech doručování písemností, sběr informací či kontrolní činnost pro potřeby správního orgánu a Policie ČR a jako členové komise se v případě potřeby zúčastňovali jednání při projednávání a řešení přestupků.

Aleš Konývka, ředitel MP

13.4.2018 12:31:10 | přečteno 366x | magdalena.bulirova
load