Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2019

Městská policie

Rok 2019 v číslech 

V roce 2019 se sice nepodařilo doplnit stav strážníků na plánovaných pět, ale tato situace se změnila k 1. lednu letošního roku, kdy řady strážníků doplnil pan Michal Košek. Na přechodech na Mírovém náměstí, u základní školy a v Boleslavské ulici u Galaxie jako asistenti stále spolupracují tři „dohodáři“.

V tomto roce bylo v PC programu Derik strážníky zaznamenáno celkem 1045 událostí, na udělených 173 pokutách bylo vybráno 47.800 Kč a 102 přestupků bylo předáno příslušnému správnímu orgánu.

V oblasti dopravy bylo strážníky řešeno celkem 276 přestupků, z nichž bylo 173 přestupků řešeno blokovými pokutami v celkové výši 47.300 Kč. Napomenutím bylo řešeno 14 přestupků a zbývajících 55 bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu Magistrátu Města Mladá Boleslav. Na špatně parkující vozidla bylo strážníky vypsáno celkem 187 předvolánek pro nepřítomného řidiče.

V rámci parkování vozidel a dodržování zákazových značek bylo řešeno 216 přestupků, z nichž 144 bylo řešeno blokovými pokutami ve výši 30.500 Kč, 14 napomenutím a 55 bylo oznámeno správnímu orgánu. U ostatních tří případů se přestupek neprokázal, jelikož se jednalo o osobu těžce zdravotně postiženou nebo měl řidič poruchu na vozidle, které muselo být odtaženo.

Při dopravně bezpečnostních akcích (radarovém měření), bylo strážníky řešeno 60 přestupků, z nichž na místě 29 řidičů zaplatilo blokové pokuty v celkové výši 17.300 Kč a 31 přestupků bylo postoupeno příslušnému správnímu orgánu.

V souvislosti s dopravou řešili strážníci v 12 případech závadu na komunikaci, ať překážku (spadlé stromy, kamení) nebo znečištění komunikace, v 10 případech hlídka zjistila poškození dopravního značení, v 7 případech zjistili strážníci na území města dopravní nehodu, kterou 3x předávali dopravnímu inspektorátu PČR.

Na úseku veřejného pořádku strážníci v 10 oznámeních se zabývali problematiku občanského soužití, kdy přestupek sami neřešili, ale účastníky sporu poučili o dalším možném postupu vzniklé situace. Na oznámení o rušení nočního klidu vyjížděli strážníci v 9 případech. Ve 3 se jednalo o hlasitou hudbu, ve čtyřech případech o rušení hlukem z rodinných oslav a domů, jednou hluk z provozovny a jednou nadměrný hluk z průmyslového podniku. Ve třech situacích se rušení klidu nepodařilo zjistit, v ostatních případech po domluvě došlo ke zklidnění.

Na základě oznámení občanů nebo zjištění hlídky byly zjištěny 4 nově vzniklé nepovolené (černé) skládky, které byly odstraněny pracovníky technické čety města.

Porušení nařízení obce nebo obecně závazné vyhlášky řešili strážníci v 11 případech. Požívání alkoholu na veřejnosti bylo řešeno sedmkrát. Bohužel se v pěti případech přestupek nepodařilo na místě prokázat, ale osoby na místě oznámení byly o obecně závazném nařízení města upozorněni. Ve dvou případech, kdy se jednalo o osoby sociálně slabší, bylo řešeno domluvou. Ve čtyřech případech na podnět občanů, kde byl hlášen podomní prodej, prováděli strážníci kontroly města, prodejce se však nepodařilo zjistit.

Zábor veřejného prostranství byl strážníky řešen 15x, jednou napomenutím a v ostatních případech oznámením přestupce správnímu orgánu.

Během kontrolní činnosti bylo zjištěno celkem 15 vozidel, buď jejich částí nebo majících znaky nepojízdného vozidla nebo vraku. Jedno vozidlo a tři zbytky vozidel byly odtaženy na pozemek města a ostatní vozidla byla po upozornění majitele z komunikací odstraněna. Jedno vozidlo zůstává v katastru města a probíhá pokus o kontaktování majitele.

Ve dvou případech bylo strážníky zjištěno nefunkční veřejné osvětlení, které bylo oznámeno odpovědnému pracovníkovi města, který zajistil opravu.

V rámci spolupráce a součinnosti s policií ČR provedli strážníci 23 výjezdů, z nichž 10 bylo na místě policii předáno. V ostatních případech se jednalo o oznámení, kde se přestupek, ani jiné protiprávní jednání neprokázalo. Ve dvou případech strážníci předávali záležitost policii ČR pro podezření ze spáchání trestného činu.

Na základě SMS oznámení „Kango“ vyjížděli strážníci v 5 případech, kdy prováděli asistenci HZS.

Při kontrolní činnosti a na oznámení občanů byl 8x proveden výjezd k nálezu použité injekční stříkačky, které byly předány k odborné likvidaci terénním pracovníkům sdružení Semiramis, se kterými strážníci spolupracují.

V průběhu roku se ve městě pohybovalo pět bezdomovců, po upozornění strážníků dva katastr města opustili. V současné době se na katastrálním území města Bakova zdržují tři osoby bez domova. Jeden bezdomovec se pohybuje po městě a okolí a přespává střídavě u známých a příbuzných, jeden přespává po dohodě s majitelkou v jejím prázdném domě a jedna žena, je již několik let ubytována na soukromém, dnes již zajištěném volně přístupném pozemku. S ní jsou strážníci v kontaktu. V průběhu dne procházejí městem dvě osoby, podle zjištění bez stálého domova, ale ti v katastru Bakova nad Jizerou nežijí.

K běžné práci strážníků patří i odchyty toulavých zvířat. Na takovéto oznámení vyjížděli strážníci v 80 případech. Z tohoto počtu se 61 záležitostí týkalo odchytu psů, 21 psů bylo po odchytu vráceno zpět majiteli, v 6 případech byli psi umístěni v útulku v Lysé nad Labem a ve 32 případech se psa buď nepodařilo odchytit, nebo se na místě již nenacházel a dva psi byli umístěni u náhradních majitelů.

Ostatních 19 výjezdů se týkalo volně žijících nebo již uhynulých zvířat.

V rámci své činnosti strážníci řešili také celkem 23 různých nálezů věcí. 7 nalezených registračních značek od vozidel byly předány na odbor dopravy magistrátu města Mladá Boleslav, dvě policii ČR, jelikož byly hlášeny jako odcizené, nalezené doklady se podařilo předat zpět majitelům nebo byly vráceny příslušným úřadům a ostatní věci, o které se nikdo nepřihlásil, byly uloženy na služebně MP.

Během své kontrolní činnosti se strážníci zabývali dohledem v okolí školských zařízení, sportovních a rekreačních zařízení, při konání veřejných společenských akcí strážníci dohlíželi na dodržování zásad veřejného pořádku, asistovali při usměrnění dopravy v okolí souvisejících uzávěr, aktivně se podíleli na strojním čištění města.

V rámci spolupráce s městským úřadem strážníci zajišťovali v 222 případech sběr informací, rozvoz písemností, či kontrolní činnost pro potřeby správního orgánu.

Aleš Konývka, ředitel MP


Městská policie

Městská policie

Městská policie

 
Městská policie

Městská policie

 
Městská policie

Městská policie

 
 
9.3.2020 10:05:12 | přečteno 303x | magdalena.bulirova
load