Poskytování informací

Poskytování informací


Žádost o poskytnutí informace se podává písemnou formou (Městský úřad Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou), elektronickou poštou (info@bakovnj.cz), ústně, telefonicky, faxem (326 781 207) nebo přímo na podatelnu MěÚ.

Ústní, případně telefonické žádosti jsou vyřizovány neformálně při běžném styku. Není-li na ústně podanou žádost poskytnuta informace nebo není-li odpověď považována za dostatečnou, je nutno žádost podat písemně.

S písemnými žádostmi je nakládáno jako s ostatními písemnostmi zpracovávanými městským úřadem.

Centrální evidenci všech žádostí vede tajemnice městského úřadu, která rozhoduje též o zpracovateli odpovědi.

Náležitosti žádosti

 • Jméno a příjmení žadatele (název firmy)
 • Adresa, popř. elektronická adresa, telefon, fax žadatele
 • Z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno
 • Vlastní žádost
 • Podpis, je - li žádost podána písemně

Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a žádost se odloží.

Lhůty

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve příslušný odbor MěÚ žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti

V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti MěÚ Bakov nad Jizerou, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli,

Příslušný odbor MěÚ poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti.

Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody (§14 odt.5 zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) jsou:

 • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Hrazení nákladů

Za poskytnutí informací může městský úřad požadovat úhradu nákladů spojených s jejím vyhledáním. Výše nákladů je stanovena sazebníkem.

Informace, které nelze poskytnout jsou popsány v § 7-12 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kde je mimo jiné uvedeno, že informaci nelze poskytnout:

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá oprávněný přístup
 • Pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení
 • Informace byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí

Opravné prostředky

odvoláních podaných proti rozhodnutí městského úřadu o odmítnutí poskytnout informaci rozhoduje ve věcech samostatné působnosti starosta, ve věcech přenesené působnosti Krajský úřad Středočeského kraje.

load