Programové prohlášení Rady města Bakov n. J.

pro období 2015-2018 

Úvod

Programové prohlášení je souborem cílů a zásad, které si Rada města Bakov nad Jizerou vytyčila v jednotlivých programových oblastech pro období 2015 - 2018.

Vychází ze základních strategických dokumentů města, kterými jsou zejména Strategický plán rozvoje města, Komunitní plán města, rozpočet města, územní plán města a rozpočtové výhledy, a ze znalostí potřeb města a jeho občanů.

Je výsledkem dohody vedoucí k realizaci základních cílů s přihlédnutím k finančním možnostem města a zahrnuje většinu podstatných bodů programů politických stran a hnutí pracujících v zastupitelstvu města.

Rada města je při jeho uskutečňování připravena spolupracovat se všemi členy zastupitelstva města, organizacemi, zaměstnavateli, odbornou veřejností a občany města.

Programové prohlášení navazuje na pozitivní výsledky práce z předchozích volebních období, které bude dále rozvíjet. Záměrem je vytvořit společnou vizi a koncepci, které zabezpečí všestranně příznivé podmínky pro život obyvatel ve městě a jejich udržitelný rozvoj.

K realizaci jednotlivých záměrů bude Rada města Bakov nad Jizerou v maximální míře usilovat o využívání dotačních zdrojů financování s tím, že bude kladen důraz na posuzování potřebnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.

Další úkoly budou přednostně řešeny, vyplynou-li z konkrétních aktuálních situací a potřeb města, resp. jeho občanů.

Cíle a zásady

Hospodaření města

 • udržení finančního zdraví města
 • maximální a efektivní využívání dotačních příležitostí – zapojení fondů národních, EU, kofinancování
 • hospodárné využívání prostředků z městského rozpočtu, dotací, národních a evropských fondů

Rozvoj města

 • aktualizace Strategického plánu rozvoje města a Komunitního plánu při zapojení všech členů zastupitelstva a dalších organizací, včetně zapojení občanů města
 • vytvoření promyšlené urbanistické koncepce - nový územní plán města – ve spolupráci s vybraným architektem
 • revitalizace plochy náměstí za spolupráce s odborníky a občany města
 • zahájení přípravných prací vedoucích k realizaci záměru obytné zástavby Na Výsluní
 • pokračování v modernizaci bytového fondu a zefektivnění hospodaření ve fondu nebytovém
 • snižování energetické náročnosti budov v majetku města
 • pokračování v úsilí o zamezení těžby štěrkopísku v lokalitě Na Zálučí

Doprava a infrastruktura

 • pokračování v opravách místních komunikací a chodníků a v jednáních se Středočeským krajem týkajících se oprav krajských komunikací
 • budování nových chodníků a řešení dopravních situací zejména v nejpotřebnějších lokalitách
 • odklon kamionové dopravy ze středu města

Bezpečnost

 • aktivace a zefektivnění činností městské policie
 • větší zaměření činnosti městské policie na prevenci a preventivní programy
 • zintenzivnění činnosti v oblasti boje proti alkoholismu mládeže a dalším toxikomániím
 • přijímání vhodných obecně závazných vyhlášek podporujících bezpečnost a klidný život občanů města

Životní prostředí

 • vybudování kanalizace v místní části Malá Bělá
 • pokračování v úsilí o vybudování kanalizačních sítí v těch částech města a místních částech, kde dosud schází
 • pokračování revitalizace a údržby městské zeleně a efektivní hospodaření v městských lesích
 • postupná obnova veřejného osvětlení ve městě, snižování jeho energetické náročnosti
 • podpora sběru tříděného odpadu
 • rozšíření služeb pro občany města ve sběrném dvoře
 • omezení vzniku černých skládek vhodnými technickými opatřeními – např. instalací fotopastí
 • zlepšování prostředí ve městě drobnějšími stavebními úpravami a instalací mobiliáře

Školství, kultura a sociální oblast

 • budování zdravého a moderního areálu Základní školy Bakov nad Jizerou
 • snížení energetické náročnosti budov Mateřské školy Bakov nad Jizerou
 • podpora sociálních služeb prokazujících dlouhodobě kvalitu a potřebnost
 • zachování nulové tolerance hazardu ve městě (zákaz provozování výherních zařízení ve městě prostřednictvím obecně závazné vyhlášky)
 • podpora kulturních a jiných společenských akcí přínosných pro město a občany

Sport a zájmová činnost

 • podpora sportovních a zájmových organizací, zejména těch, které systematicky dlouhodobě pracují s mládeží
 • vypracování studie proveditelnosti a provozní náročnosti víceúčelové sportovní haly
 • podpora modernizace stávajících sportovišť v majetku města
 • podpora tradičních i nových sportovních akcí přínosných pro město a občany

Veřejná správa a komunikace s občany

 • efektivní a otevřený městský úřad
 • zapojení spoluobčanů – odborníků - do práce odborných komisí
 • prohlubování transparentnosti hospodaření
 • podpora moderních forem komunikace s občany a širší zapojení občanů do správy věcí veřejných
 • prohlubování spolupráce s osadními výbory s ohledem na rozvoj místních částí – pravidelná setkávání přímo v místních částech
 • usilování o zřízení bezbariérového přístupu budovy městského úřadu

Spolupráce s podnikatelskými subjekty

 • podpora projektů podnikatelských subjektů, které jsou prospěšné pro občany města

Spolupráce s okolními obcemi regionu

 • podpora společných projektů splňujících pravidla spolupráce vyšších územně správních celků k lepšímu využití území ve prospěch občanů města a regionu

Závěr

Výše uvedené cíle byly stanoveny v souladu s vizí města Bakov nad Jizerou o rozvíjejícím se městě, místem pro bezpečný, spokojený a klidný domov s vyhovující infrastrukturou a občanskou vybaveností, v souladu s platným Strategickým plánem rozvoje města.

Toto programové prohlášení Rady města Bakov nad Jizerou pro volební období 2015 - 2018 schválila rada města na svém jednání dne 1. 7. 2015 pod č. usnesení R228/1-15

Podepsaní:

Čermáková Jaroslava
Černá Jaroslava, Mgr.
Činka Miroslav, Ing.
Grűnwald Václav, místostarosta
Kavan Jan
Šimáně Radim, starosta
Šulc Petr, Mgr.

 

18.11.2015 9:31:01 | přečteno 1273x | magdalena.bulirova
load