Rozpočet a hospodaření

Rozpočet je základním řídícím nástrojem financování potřeb města a zabezpečení rozvoje. Řídí se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů přičemž strukturu příjmů a výdajů určuje rozpočtová skladba a to podle vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet je sestavován na období jednoho kalendářního roku a při jeho sestavování se vychází z rozpočtového výhledu a z rozpisu státního a krajského rozpočtu.

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření obce souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu obce. Součástí závěrečného účtu obce je i vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům a dále také zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. 

load