Slovo rady města k problematice ZŠ

škola

Vážení spoluobčané,

jak jste jistě všichni zaregistrovali, došlo v poslední době k věci pro naše město naprosto zásadní. Rada města byla nucena na základě zjištěných skutečností a vlivem vývoje situace přikročit k radikálnímu kroku v rámci řešení problematiky Základní školy v Bakově nad Jizerou.

Tímto krokem bylo okamžité odvolání Ing. Bc. Petry Kremlové z pozice statutárního orgánu školy jako právnické osoby, kterým byla v našem případě výše uvedená paní ředitelka.

Statutární orgán jakékoli právnické osoby, naší školy nevyjímaje, má mnoho povinností a velikou odpovědnost, kterou ani sebelepší delegování úkolů na své podřízené nikdo z jeho zad nesejme. 

Tato pozice je velmi nelehká, ale kdo ji přijme, přejímá na sebe věci příjemné, lásku dětí a vděk rodičů, ale i velmi nepříjemné a to se všemi možnými požitky, ale bohužel i důsledky. 

Ředitelka školy, která v našem případě řídí chod instituce podílející se významnou, možná i v určitých směrech rozhodující rolí na formování budoucí generace „Bakováků“, nemůže být bohužel jenom oblíbeným a kreativním člověkem, ale především manažerem řídícím školu dle platné legislativy, týkající se nejenom problematiky školství, ale i mezilidských vztahů a především hospodaření, nakládání s majetkem a svěřenými prostředky. 

Město Bakov vyčleňuje každoročně nemalé, v regionálním porovnání až nadstandardní, finanční prostředky na podporu zkvalitnění výuky a prostor naší školy, včetně technické podpory. 

Náš krok, který jistě mnohé překvapil, nebyl proveden neuváženě, jak si možná někteří myslí, ale po intenzívním více než tříměsíčním šetření řady skutečností týkajících se dění ve škole. 

Shodou okolností se v průběhu ledna staly dvě zásadní věci, které byly významným signálem pro radu města jako zřizovatele, že v naší škole opravdu není všechno v pořádku a je třeba začít neprodleně konat. Těmito impulzy byl ne příliš dobře zvládnutý postup v případě šikany, který se řešil přímo v rozporu s metodickým doporučením Ministerstva školství a především zpráva České školní inspekce, která poukázala na řadu nedostatků v oblasti procesního řízení školy a především flagrantních nedostatků v případě aplikace Vyhlášky č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními potřebami a žáků nadaných, čímž je míněna tolik diskutovaná „inkluze“. V důsledku chybně aplikovaných nebo zcela pomíjených možností stanovených výše uvedenou vyhláškou a souvisejícími metodickými doporučeními docházelo nejen k chybným řešením problémových situací v oblasti výchovné práce (např. školní poradenské pracoviště bylo zřízeno až po příchodu speciální pedagožky, která nastoupila 3. 1. 2019, přičemž mělo být zřízeno již od 1. 9. 2016 apod.), ale i k přímému poškozování zájmů dětí, na které se vztahují právě možnosti dané vyhláškou a placené na základě nárokových peněz ze státního rozpočtu. Jedná se zejména o vybavení speciálními vzdělávacími pomůckami, nárok žáků a zároveň zákonná povinnost školy na poskytnutí asistentů pedagoga na základě posudku pedagogicko-psychologické poradny, systém hrazení náhrad např. speciálního pedagoga, školního psychologa a dalších pedagogických zaměstnanců, začleněných do procesu inkluze. 

Dále byla provedena zjištění svědčící  o ne zcela průhledném hospodaření s prostředky města a nezvládnutém nakládání s dotačními prostředky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, určenými primárně na vzdělávání pedagogů a aplikaci inkluze. Zde reálně hrozí městu škoda cca 460 tis. Kč v podobě zpětného odvodu do státního rozpočtu z důvodu nečerpání svěřených prostředků (celková výše dotace byla 1.126.195,- Kč na období od 15. 3. 2017 do 14. 3. 2019 a bylo potřeba vyčerpat minimálně 50%, k čemuž nedošlo). 

Dále absence výběrových řízení na dodávky, služby a stavební práce nad 70tis. Kč, jak bylo doporučeno zřizovací listinou a příslušnou směrnicí města, minimální sebereflexe při požadavcích zřizovatele na zjednání nápravy a množství dalších dílčích pochybení, včetně zjištění, které nelze zveřejňovat, neboť jsme byli nuceni na jeho základě podat podnět k prošetření protiprávní činnosti na PČR. Krok odvolání proto nesnesl odkladu.

V této souvislosti je třeba zmínit, že rada města i zastupitelé mají při výkonu své funkce velkou odpovědnost, včetně té trestně právní. 

Na základě současných podpůrných schůzek zřizovatele se zástupci školy a na základě jednání školské rady,  bychom Vás rádi informovali o skutečnosti, že škola pod vedením statutární zástupkyně ředitele Mgr. Věry Bartošové, dočasně pověřené vedením školy, funguje naprosto normálně. Kromě odchodu pana Kremla zůstává učitelský sbor stabilní a jednotný, vyučování není narušeno. 

Všem pedagogům, současnému vedení školy i mnohým dalším, je potřeba poděkovat a před mnohými smeknout, jakým způsobem přistupují k nastalé situaci, k novým výzvám a okolnostem, které skutečně nejsou jednoduché. 

Závěrem nám dovolte krátkou informaci k problematice přestavby základní školy. V současné době bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, v nejkratší době povedeme rozhovory se zhotovitelem o detailním harmonogramu prací, které budou mít dopad na fungování školy. K řízení procesů souvisejících se stavebními aktivitami, chodem školy a sladěním jednotlivých potřeb tak, aby dopady na naše děti byly v maximální míře eliminovány, bude sestaven řídící tým, ve kterém bude zastoupeno vedení školy, vedení města, technický dozor investora, supervize města a odpovědný zástupce zhotovitele. Tento tým se bude pravidelně a v případě potřeby na vyzvání scházet a řešit aktuální vývoj dle situace. 

O dalších podrobnostech budou rodiče průběžně informováni a to jak prostřednictvím informací na stránkách školy, tak prostřednictvím aktivu rodičů nebo přímo písemnou formou. 

Věříme, že naše důvody a situaci pochopíte a škola, stejně tak školka zůstanou pro Vás, tak jako pro nás, prioritou nejvyšší.                                                                                               

Rada města Bakov nad Jizerou

17.4.2019 23:12:03 | přečteno 845x | magdalena.bulirova
load