Rada města

Činnost Rady města upravuje § 99-102a zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a za její výkon odpovídá zastupitelstvu obce.

Radu města Bakova nad Jizerou tvoří starosta, místostarosta a dalších 5 členů.

Rada města Bakova nad Jizerou se schází zpravidla 1x za dva týdny. Jednání rady města jsou neveřejná. Závěrem každého zasedání je zápis s usnesením. Usnesení je zveřejněno ve vývěsních skříňkách a na webových stránkách města.

Pravomoci rady města upravuje § 102 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Složení rady města Bakov nad Jizerou

  Mgr. Jana Blechová  ODS starostka města 
  Václav Grünwald OMMO  1. místostarosta
  Vladimír Šlégl st. OMMO 2. místostarosta
  JUDr. Bc. David Bulíř OMMO člen RaM
  Mgr. Vojtěch Dvořák OMMO člen RaM
  Jiří Domácí OMMO člen RaM 
  Ing. Jan Babák ODS člen RaM


load