Zastupitelstvo města

 • Činnost zastupitelstva města upravuje § 67-98 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zastupitelstvo města Bakova nad Jizerou má 21 členů, kteří byli zvoleni v komunálních volbách.
 • Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou se schází 1x za tři měsíce, v případě potřeby častěji. 
 • Zasedání zastupitelstva svolává a zpravidla i řídí starosta města. 
 • O místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva jsou občané informováni na úřední desce a ve vývěsních skříňkách. 
 • Podklady k jednání jsou zveřejňována na webových stránkách města. 
 • Jednání zastupitelstva jsou veřejná. 
 • Podrobnosti o jednání zastupitelstva určuje jednací řád.
 • Z jednání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam.
 • Závěrem každého zasedání je zápis s usnesením. 
 • Usnesení je zveřejněno ve vývěsních skříňkách a na webových stránkách města.
 • Pravomoci zastupitelstva města upravuje § 84a 85 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
load